Voorzitter en twee leden Raad van Commissarissen bij Tom in de buurt

Pas jij in het profiel als lid van de RvC bij Tom in de buurt en vorm jij met de andere leden een multidisciplinair team die complementair aan elkaar is?

Tom in de buurt
Tom in de buurt is een samenwerkingsverband tussen Gemiva SVG Groep, WMO Maatwerk, Kwintes, Kwadraad, De Binnenvest en ActiVite. Tom staat voor: Talent, Ondersteuning en Meedoen.

De organisatie is toegerust met expertise op het gebied van LVB, ouderenzorg, GGZ, maatschappelijke opvang, maatschappelijk werk en BW.

Tom in de buurt is sinds begin 2022 actief in de uitvoering van de aanbesteding Dichtbij in de Rijnstreek (kenmerk 358445 + NX 170803), voortbouwend op de organisatie die al sinds 2015 werkt voor de Rijnstreek. Het gaat daarbij om het geven van informatie en advies aan inwoners binnen het sociaal domein, het organiseren van de toegang tot maatwerkvoorzieningen in de Rijnstreek en het bieden van ondersteuning aan de inwoners van de gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Met de uitbreiding van werkzaamheden is Tom in de buurt dé Wmo-organisatie in de Rijnstreek. 

De nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC) moet aansluiten bij de visie van de organisatie:

“We zien de mens als geheel, in interactie met de omgeving. We vormen met de klanten, hun naasten en onze ketenpartners een netwerk rond de hulpvraag. Hierbij neemt de klant waar mogelijk zelf de regie. Indien nodig nemen wij tijdelijk de regie over, maar altijd met als doel om dit weer over te dragen. De ondersteuning is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We werken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid (PG). In plaats van aandoeningen of problemen staat het welzijn en het leiden van een zinvol leven centraal. Voelen mensen zich gelukkig en kunnen zij zichzelf goed redden? Zijn ze verbonden met de omgeving om hen heen of zijn ze juist eenzaam? Het gaat erom dat mensen zich gezond voelen en een voor hen betekenisvol leven leiden.”

Daarnaast is van belang dat Tom in de buurt een lerende organisatie is, in ontwikkeling. Dat betekent voor de RvC ook een focus op doorontwikkeling en vraagt in de beginperiode wellicht ook een meer intensieve rol van de RvC.

De Raad van Commissarissen
Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de RvC is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifieke invalshoek of een aandachtsgebied hebben. De samenstelling van de RvC wordt zodanig vorm gegeven dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de RvC als een team kan optreden en alle leden ten opzichte van elkaar, en welk ander belang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elk lid van de RvC wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Tom in de buurt te kunnen beoordelen.

Algemeen profiel
Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van Tom in de buurt;

 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan, een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de directeur te toetsen en deze toetsing in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als deze;
 • partner kunnen zijn op bedrijfskundige vraagstukken;
 • voldoende beschikbaarheid;
 • beschikkend over een relevant netwerk.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • academisch werk- en denkniveau;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • uitstekend inlevingsvermogen;
 • maatschappelijk betrokken;
 • vernieuwend;
 • open, kritische houding.

 

Samenstelling

Voor het toezicht op de nieuw gevormde organisatie zijn er drie vacatures in de RvC, die in totaal uit drie leden bestaat: een voorzitter, een algemeen lid, en een lid dat affiniteit heeft met de belangen van de inwoners van de Rijnstreek als belangrijkste stakeholder. Wij zoeken toezichthouders met goed besef van de rol, die gericht zijn op samenwerking, de kunst verstaan om dwarse vragen te stellen.

Daarnaast streeft de RvC naar evenwichtigheid in de diversiteit (b.v. man/vrouw) en maatschappelijke oriëntatie van zijn leden. Binnen het team dienen de verschillende benodigde expertises geborgd te zijn, maar dient ook sprake te zijn van complementaire competenties.

Bij voorkeur wonen 1 of 2 kandidaten in de nabije omgeving en/of zijn bekend met de context van deze regio.

 Governancecode Zorg

De Governancecode Zorg is leidend voor de RvC. Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • Er is een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. Het bestuur is juridisch en organisatorisch verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de coöperatie.
 • De RvC houdt rolvast toezicht op de besturing en op het bestuur en draagt zorg voor kritisch en constructief tegenwicht.
 • De RvC toetst of de organisatie zijn maatschappelijke functie goed vervult en adequaat de verschillende belangen dient in goede dialoog met de relevante stakeholders, waaronder in ieder geval de algemene ledenvergadering en de cliëntvertegenwoordiging.

De RvC schuwt derhalve de kritische dialoog met de directeur niet, zonder in de besturende rol te treden. Bevragen, klankborden en discussiëren zijn instrumenten in deze dialoog. Daarnaast ondersteunt, bemoedigt en waardeert de Raad de directeur eveneens. Directeur en organisatie hebben recht op positieve feedback en oprechte interesse vanuit de RvC.

De leden van de Raad kunnen de directeur ondersteunen bij het leggen van relaties en het waardevol benutten van die relaties.

Het formele werkgeverschap van de directeur is belegd bij Stichting Kwadraad. De Raad houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en zo ook op het functioneren van de directeur.

Met het oog op het onderhouden van een open en functionele relatie tussen Tom in de buurt, de werkgever en de directeur voeren de voorzitter van de RvC, de bestuurder van de werkgever en de directeur ten minste jaarlijks een overleg waarin zij ten minste de onderlinge rolverhoudingen en de ervaringen daarmee bespreken.

 De Raad van Commissarissen als toezichthouder

 1. De RvC hanteert waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie en het maatschappelijk belang van de coöperatie. De Raad ziet er op toe dat naast algemene waarden als integriteit, transparantie, professionaliteit, empathie, doelgerichtheid en doelmatigheid ook de waarden van de organisatie zichtbaar zijn in cultuur en gedrag.
  De RvC ziet toe op de goede kwaliteit en veiligheid van de zorgdienstverlening door de organisatie en een verantwoorde exploitatie. In dat kader ziet de Raad toe op een goede uitvoering van de vigerende wet- en regelgeving.
 1. De RvC ziet er op toe dat de belangen van de cliënten en inwoners van de Rijnstreek alsmede andere relevante stakeholders op een goede wijze tot hun recht komen binnen de organisatie.
 2. Alle leden van de RvC dragen medeverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de Raad en het zorgdragen voor het goed invulling geven aan de taken en verantwoordelijkheden van de RvC.
 3. Er is sprake van een collegiaal team, waarin ook afwijkende geluiden en tegendraadse opvattingen van waarde zijn. Besluitvorming vindt bij voorkeur plaats op basis van consensus en zo nodig op basis van meerderheid van stemmen, conform reglement.
 4. De RvC besteedt op adequate wijze aandacht aan de eigen professionaliteit en deskundigheidsontwikkeling.
 5. De leden van de RvC voorkomen elke schijn van vermenging van belangen bij henzelf en zien toe op het voorkomen van belangenverstrengeling in de organisatie.

Specifiek profiel voorzitter

De voorzitter beschikt over alle competenties en eigenschappen die gelden voor de leden van de RvC in het algemeen, zoals hierboven benoemd. Bovendien vergt de functie de volgende eigenschappen:

 • kennis van het sociaal domein van binnenuit, en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden en –ketens in het bijzonder;
 • bevlogenheid voor de opdracht van de coöperatie en de visie die daaraan ten grondslag ligt;
 • coachende stijl van overleg en ondersteuning;
 • laagdrempelig benaderbaar;
 • gericht op samen ontwikkelen en bouwen (leren in plaats van controleren);
 • kennis van huidige governance vraagstukken;
 • empathisch vermogen;
 • innovatief en creatief;
 • affiniteit en ervaring met veranderprocessen;
 • verbindend vermogen (‘bruggenbouwer’).

Specifieke taken voor de voorzitter zijn:

 • ‘kritische vriend’ van de directeur vanuit een coachende rol waarbij de ontwikkeling van de directeur centraal staat;
 • toezien op het functioneren van de directeur;
 • onderhouden, namens de RvC, van het contact met de directeur, de algemene ledenvergadering, de cliëntvertegenwoordiging;
 • verantwoordelijk zijn voor het algeheel functioneren van de RvC (voorbereiding vergaderingen, (laten) opstellen reglementen;
 • coördineren van de activiteiten van de RvC;
 • zorgdragen voor een efficiënt en prettig verloop van de vergaderingen;
 • initiëren van de jaarlijkse zelfevaluatie van het functioneren van de RvC;
 • teamvorming van de RvC.

Specifiek profiel leden

Profiel 1: Kwaliteit van leven (vanuit cliënt/burgerperspectief)

Het lid heeft inhoudelijke kennis van, is nieuwsgierig naar en betrokken bij de ontwikkelingen in het maatschappelijk domein vanuit het perspectief van de bewoners en cliënten en hun naasten in het werkgebied. Kan belangen van cliënten en burgers goed inbrengen en vertalen bij beleidsmatige keuzes vanuit het begrip voor het leven met een behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning.

Bij voorkeur heeft dit lid ook ervaring met werken bij en/of met de lokale overheid.

Profiel 2: Innovatie en ondernemerschap
Vanuit maatschappelijk ondernemerschap met kennis van en ruime ervaring met bedrijfsvoering en marketing de kansen in het werkgebied zien, teneinde de maatschappelijke opdracht kwalitatief en kwantitatief te verrijken. Rijk aan ideeën, her- en erkennen van mogelijkheden en innovaties. Ontwikkelingsprocessen van idee naar implementatie stimuleren, monitoren en evalueren.

Benoeming en vergoeding

De benoeming is voor een periode van vier jaar met mogelijkheid van herbenoeming van nog een periode. Honorering vindt plaats op grond van de WNT-normen voor het sociaal werk.

 Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit of Brenda Kamps. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest, via telefoonnummer 033 – 445 91 99. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Procedure voorzitter: U kunt reageren tot 10 juni 2022 (vacaturenummer 7756)

Planning:
Reactietermijn: tot 10 juni
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: 2de helft juni
Bespreken shortlist van kandidaten: eind juni
Selectieronde bij Tom in de buurt: 1ste helft juli

Procedure leden: U kunt reageren tot 1 augustus 2022 (vacaturenummer 7781)

Planning:
Reactietermijn: tot 1 augustus
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: augustus
Bespreken shortlist van kandidaten: begin september
Selectieronde bij Tom in de buurt: 2de week september

De exacte data volgen zo spoedig mogelijk.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ uw motivatiebrief (onder vermelding van het desbetreffende vacaturenummer) en een cv indienen. Indien de sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Onverenigbaarheden:

Leden van de RvC kunnen niet werkzaam zijn bij één van de leden van Tom in de buurt danwel bij een andere organisatie waar een zakelijke verbinding mee is. Ook medewerkers van de betrokken gemeenten, zowel ambtelijk als politiek, kunnen geen lid van de RvC zijn.